Vukovarska 17, 34000 Požega, Croatiastudentskiinkubator@vup.hr Znanjem do radnog mjesta

Natječaji za poduzetnike i vodič za poduzetnike - poticaji, potpore, EU fondovi

Najava novih natječaja u veljači za inovacijske programe malih i srednjih poduzeća

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) najaviti će nove natječaje inovacijskih programa u ukupnoj vrijednosti od 37 milijuna kuna na Trećem Poduzetničkom forumu, koji će se održati 10. veljače 2015. godine s početkom u 14 sati u Kongresnom centru Forum Zagreb, na adresi Radnička cesta 50. Na Forumu će se predstaviti inovacijski programi HAMAG-BICRO za potporu inovacijskom procesu u sektoru malog i srednjeg poduzetništva te najaviti nove natječaje za Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM te Program III: Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO. Sredstva za provedbu programa osigurana su u okviru Drugog projekta tehnologijskog razvoja Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta (STP II) kroz zajam Svjetske banke. Projekt STP II usmjeren je na financiranje inovacijskog procesa i povezivanje korisnika u javnom i privatnom sektoru kako bi se razvio i unaprijedio inovacijski sustav u području malog i srednjeg poduzetništva te na taj način povećala zaliha projekata u privatnom sektoru za prijavu u Europske strukturne i investicijske fondove. 

 

 

Za program RAZUM, koji ima svrhu podržati aktivnosti istraživanja i razvoja mikro, malih i srednjih poduzeća, predviđeno je sufinanciranje R&D projekata u iznosu od 23 milijuna kuna. Za program IRCRO, koji ima za cilj poticati mala i srednja poduzeća (MSP), predviđene su potpore u iznosu od 14 milijuna kuna. 

Natječaj za mlade medijske nade Europske unije

Europski parlament otvorio je natječaj za mlade medijske nade u koje spadaju studenti između 18 i 26 godina starosti, a temeljem kojeg će se odabrati studentice/studenti koji će izvještavati s 12 plenarnih sjednica Europskog parlamenta u Strasbourgu tijekom 2015. godine kao multimedijalne novinarke/ multimedijalni novinari. Za prijavu na natječaj, potrebno je izraditi jednominutni video na jednu od sljedećih tema: 

 

Odlazak na rad i studiranje u inozemstvu (efekt ili defekt) - Europski parlament je u prosincu osigurao dodatna sredstva za program razmjene studenata Erasmus + za 2015. kojim se omogućava studentima stjecanje iskustva u inozemstvu. Lakša mogućnost rada i studiranja vani smatra se jednom od najvećih prednosti ulaska u EU, ali javlja se i pitanje odljeva mozgova. Na koji način Hrvatska može iskoristiti emigrante za zastupanje hrvatskih interesa u inozemstvu i kako ih u perspektivi privući natrag u Hrvatsku?

Jesu li u Hrvatskoj prava žena na sve boljoj razini i na čemu treba poraditi? - 8. ožujka je Dan žena, što je povod da se progovori o ženskim pitanjima, a Europski parlament tradicionalno obilježava ovaj dan raznim aktivnostima na ovu temu, pa će tako biti i na sjednici u ožujku. Kakva je situacija sa ženskim pravima u Hrvatskoj i je li trend pozitivan? Je li gospodarska kriza negativno utjecala na položaj žena u društvu? 

U ovom krugu nagrađuju se dva najbolja pristigla rada na bilo koju od navedenih tema. Jedan dobitnik putuje na sjednicu 9. - 11. veljače, a drugi na sjednicu 9. - 11. ožujka.

Više na web stranici: http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/natje-aj-za-mlade-medijske-nade-europske-unije

HZZ – mjere za samozapošljavanje

 

 

„Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ – potpora za samozapošljavanje

 

Vrsta intervencije       Potpora za samozapošljavanje

Cilj mjere        Pružiti stručnu i financijsku podršku realizaciji poduzetničkih ideja nezaposlenih osoba s ciljem pokretanja i registriranja poslovnog subjekta

Ciljane skupine           Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljene u evidenciju Zavoda.

Trajanje           12 mjeseci

Visina subvencije

25.000 kn

Korisnici

Nezaposlene osobe

Način odabira korisnika

Javni poziv, poslovni plan i obrada zahtjeva nakon zaprimanja

Kriteriji

osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva te proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom područnom uredu,

dodijeljena subvencija usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, a isti se prikazuju u troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. 

troškovnik podrazumijeva osnovna ili obrtna sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti i trošak doprinosa obveznih osiguranja za prvih 90 dana obavljanja djelatnosti.

Obveze korisnika

po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva u roku 30 dana dostaviti dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim institucijama,

u roku 90 dana od dana isplate dostaviti dokaze o namjenskom utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz Poslovni plan na temelju kojeg je dana suglasnost

protekom ugovorenog razdoblja dostaviti dokaze da je ostvario staž osiguranja (mirovinski ili radni staž).

Napomene

osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost, koja je naknadno zatvorena moraju moraju dostaviti dokaz da su podmirile sve obveze na ime obavljanja gospodarske djelatnosti

potpora se može odobriti za udruživanja do četiri suvlasnika istog poslovnog subjekta

u slučajevima kada su uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje osnivači obrta i trgovačkog društva druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski suvlasnici na način:

dva, tri ili četiri osnivača - korisnik sredstava treba imati većinski udjel u vlasništvu (51%)       

tri osnivača - dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%

više od četiri osnivača

jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%

više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.

za poslovne subjekte registrirane za obavljanje djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture, potpora male vrijednosti ne može se odobriti za pokrivanje troška osnovnih ili obrtnih sredstva za temeljnu (primarnu proizvodnju) već za pokrivanje drugih vrsta troškova poput troška obveznih zakonskih davanja vezanih uz zapošljavanje (doprinosi), marketinga i sl., odnosno za pokrivanje drugih aktivnosti i djelatnosti za koje je poslovni subjekt registriran

u slučaju registriranja djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture potpora male vrijednosti za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za registraciju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) već isključivo za registraciju obrta, trgovačkog društva i jednostavnog trgovačkog društva koje je također registrirano i za druge djelatnosti/aktivnosti osim primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture jer se ista može dodijeliti samo za pokrivanje troškova vezanih uz te druge aktivnosti/djelatnosti

 

 

Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11858.

 

NATJEČAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK

 

1.     Mikrokreditiranje uz potporu EU

Program kreditiranja mikro-poduzetnika

Program kreditiranja mikro-poduzetnika osmišljen je i provodi se u suradnji s Europskim investicijskom fondom (EIF) i Europskom unijom u okviru programa za konkurentnost i inovacije (CIP Program) – instrument Garancije za mikro-kredite za financiranje mikro poduzetnika (CIP garancija EIF-a).

1. Cilj Programa kreditiranja i namjena kredita

Cilj Programa je financiranje mikro poduzetnika u svrhu:

1.      Samozapošljavanja

2.      osnivanja obrta i trgovačkih društava

3.      modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja

4.      povećanja broja novih radnih mjesta

Program je namijenjen financiranju:

osnovnih sredstava (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize),

i/ili

obrtnih sredstava.

Ovim programom ne kreditiraju se: kockarnice, bankarske usluge, osiguranje ili financijsko posredovanje, promet nekretninama te proizvodnja oružja.

2. Korisnici kredita

Korisnici kredita su poslovne banke koje su s HBOR-om ugovorile suradnju na provođenju ovog Programa.

Krajnji korisnici kredita mogu biti privatni mikro poduzetnici, fizičke i pravne osobe koje na dan podnošenja zahtjeva za kredit zadovoljavaju slijedeće kriterij i to:

do 10 zaposlenih, godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR

do najviše 25% je u vlasništvu društva koje po kriterijima Europske unije ne spada u kategoriju malog i srednjeg poduzetnika

Fizičke osobe u ovom smislu su osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja.

 

Više informacija na  http://www.hbor.hr/mikrokreditiranje-uz-potporu-eu01

2.     Žene poduzetnice

Program kreditiranja ženskog poduzetništva

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti http://www.hbor.hr/lgs.axd?t=16&id=2405

1.      Krajnji korisnici kredita

Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove:

u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice

i

čiju upravu vodi žena.

2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

Osnovna sredstva:

Materijalna imovina

    - osnivačka ulaganja,

    - zemljište, građevinski objekti,

    - oprema i uređaji,

    - osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada.

Nematerijalna imovina

    - razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

Trajna obrtna sredstva

    - u pravilu do 30% iznosa kredita

 

Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

 

Više informacija na http://www.hbor.hr/Sec1667

 

3.     Poduzetništvo mladih

Program kreditiranja poduzetništva mladih

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti http://www.hbor.hr/lgs.axd?t=16&id=2486.

1. Krajnji korisnici kredita

Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove:

u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici

i

u kojima osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi Upravu.

2. Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

Osnovna sredstva:

Materijalna imovina

-          osnivačka ulaganja,

-          zemljište, građevinski objekti,

-          oprema i uređaji,

-          osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada.

Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)

Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita)

Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

3. Način kreditiranja

putem poslovnih banaka

izravno kreditiranje

 

Više informacija na http://www.hbor.hr/novo-poduzetnistvo-mladih

 

4.     Početnici

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti http://www.hbor.hr/lgs.axd?t=16&id=1881.

1. Krajnji korisnici kredita

Poduzetnici koji:

-          po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo,

-          nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu,

-          su mlađi od 55 godina,

-          nisu vlasnici drugog trgovačkog društava ili obrta,

-          nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%,

Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

 

Više informacija na http://www.hbor.hr/Sec1413

 

5.     1.      Malo i srednje poduzetništvo

Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje

1. Krajnji korisnici kredita

-          trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost

-          zadruge, ustanove koji posluju najmanje dvije godine.

 

Krajnji korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe koje posluju manje od dvije godine ukoliko imaju prethodno poslovno iskustvo vlasnika i/ili osnivača.

 

Više informacija na http://www.hbor.hr/Sec1397

 

 

NATJEČAJI EU FONDOVA

NAJAVA- Potpore za izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganja u opremu

 

Cilj ovog javnog poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. Poziv je trajno otvoren do iskorištenja sredstava.Namjena dodijeljenih bespovratnih sredstava je za početna ulaganja te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta, za podizanje konkurentnosti kroz investicije u nove i postojeće proizvodne kapacitete, ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu, tehnologiju i nove proizvode, diversifikaciju i širenje poslovne djelatnosti, što će omogućiti razvoj proizvoda i usluga, povećanje produktivnosti te povećanje broja zaposlenih i očuvanje postojećih radnih mjesta.Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća iz svih gospodarskih sektora osim primarne poljoprivredne proizvodnje, sektora ribarstva i akvakulture, sektora čelika, ugljena, brodogradnje, umjetnih vlakana, prometa i povezane infrastrukture, proizvodnje i distribucije energije te djelatnosti u turizmu.Natječaj je podijeljen u dvije komponente:1. Ulaganja u opremu

2. Izgradnja proizvodnih kapaciteta Za komponentu 1: Ulaganja u opremu najviši iznos traženih sredstava je 15.000.000 kuna a najniži 1.500.000 kuna.Za komponentu 2: Izgradnja proizvodnih kapaciteta najviši iznos traženih sredstava je 5.000.000 kuna a najniži 500.000 kuna.Ukupan iznos raspoloživih sredstava za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 147.000.000 eura pri čemu je komponenti 1: Ulaganja u opremu namijenjeno 47 milijuna eura te komponenti 2: Izgradnja proizvodnih kapaciteta 100 milijuna eura. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike.Najviši iznos traženih sredstava:

– za savjetodavne usluge po projektu je 2 milijuna kuna pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za sudjelovanje na sajmovima je 1 milijun kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 50% prihvatljivih troškova

– za usavršavanje je 2 milijuna kuna pod uvjetom da su izravno vezani za projekt pri čemu ne smije prelaziti 60% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća (iznimno do 70% ukoliko se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju) odnosno 70% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća.Prihvatljiva su sljedeća ulaganja povezana s:– osnivanjem nove poslovne jedinice

– proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice

– diversifikacijom proizvodnje pod uvjetom da nova djelatnost nije ista ili slična djelatnosti koja se prethodno obavljala

– temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice

– specijaliziranom obukom, savjetodavnim uslugama i sudjelovanjem na sajmovima, samo ako su izravno povezani s investicijom za koju je dodijeljena potpora

Više informacija na http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-potpore-za-izgradnju-proizvodnih-kapaciteta-i-ulaganja-u-opremu.

 

NAJAVA – EAFRD – Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poduzetništva

 

U sklopu mjere 6 će se financirati četiri podmjere:

6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

6.2. Potpora ulaganju u pokretanje novih nepoljoprivrednih djelatnosti

6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

6.4. Ulaganja u razvoj postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaPolazeći od navedenih problema, a imajući u vidu postojeći potencijal za gospodarski razvoj u ruralnom području te da bi se usporila depopulacija potrebno je:

– osigurati dio sredstava početnog kapitala neophodnog za početak poljoprivredne proizvodnje mladim poljoprivrednicima kao i malim poljoprivrednim gospodarstvima za njihov prijelaz na tržišno orijentiranu proizvodnju.

– omogućiti intenzivniji razvoj već postojećih poljoprivrednih gospodarstava koji se bave nepoljoprivrednom djelatnošću u ruralnim područjima;

– omogućiti proširenje asortimana proizvodnje (diversifikaciju) na OPG-u, u nepoljoprivrednu djelatnost.

Više informacija na http://www.eu-projekti.info/natjecaji/najava-eafrd-mjera-6-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstva-i-poduzetnistva.

 

EUROPSKI PROGRAM RAZMJENE ZA PODUZETNIKE

Erasmus za mlade poduzetnike pogranični je program razmjene koji pruža priliku mladim i obećavajućim poduzetnicima da uče od iskusnih poduzetnika koji upravljaju manjim tvrtkama u drugim zemljama sudionicama.

 

Iskustva se razmjenjuju tijekom boravka kod iskusnog poduzetnika koji novom poduzetniku pomaže steći potrebne vještine za vođenje manje tvrtke..

 

Domaćinu se pružaju novi pogledi na njegovu/njezinu tvrtku, kao i prilika da surađuje s inozemnim partnerima i uči o novim tržištima.

 

Boravak jednim dijelom financira Europska unija.

 

Bez obzira na to da li ste novi ili iskusni poduzetnik, program može izrazito doprinijeti Vašem poslovanju; moguća korist od programa uključuje razmjenu znanja i iskustva, priliku za razvijanje kontakata i novih poslovnih odnosa širom Europe, te otvaranje inozemnih tržišta.

 

Više informacija na http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=hr#.VK5mbtKG-j0.

 

NAJAVA NATJEČAJA "IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA I ULAGANJE U OPREMU"

"Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu", namijenjen je malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima. Ukupna vrijednost natječaja je 147.000.000,00 eura, a njegov je cilj razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta. 

Potpore će se dodjeljivati za početna ulaganja te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta, za podizanje konkurentnosti kroz investicije u nove i postojeće proizvodne kapacitete, ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu, tehnologiju i nove proizvode, diversifikaciju i širenje poslovne djelatnosti, što će omogućiti razvoj proizvoda i usluga, povećanje produktivnosti te povećanje broja zaposlenih i očuvanja postojećih radnih mjesta. Minimalna vrijednost potpore iznosi 500.000,00 kn za opremanje i 1.500.000,00 kn za izgradnju, dok je maksimalna vrijednost potpore 5.000.000,00 kn za opremanje i 15.000.000,00 kn za izgradnju. Intenzitet sufinanciranja razlikuje se o vrsti potpore (regionalne potpore, potpore za savjetodavne usluge, potpore za sudjelovanje na sajmovima, potpore za usavršavanje), a za regionalne potpore je taj iznos 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike. Ovaj poziv, kao i ostali koji su najavljeni, biti će otvoreni do iskorištenja sredstava.

 

Više informacija na http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/najava-natje-aja-izgradnja-proizvodnih-kapaciteta-i-ulaganje-u-opremu.

 

U VELJAČI NATJEČAJ ZA PODUZETNIKE VRIJEDAN 1,2 MILIJARDE KUNA

Cilj je natječaja razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta. Poduzetnicima će se dodjeljivati potpore od minimalno 500.000 kuna za opremanje te do maksimalnih 15 milijuna kuna za izgradnju proizvodnih pogona. Dodjeljivati će se sredstva za opremanje i izgradnju, a potpora će iznositi 35% za srednje poduzetnike, dok za mikro i male ona iznosi 45%. Ukupno se očekuje financiranje između 120 i 130 projekata, a važno je naglasiti kako će natječaj biti otvoren do iskorištenja sredstava. Osim ovog javnog poziva, u Ministarstvu je najavljen i natječaj u vrijednosti od oko 350 milijuna eura namijenjen financiranju projekata iz sektora turizma, poduzetničke infrastrukture, informatizacije i povećanja kvalitete proizvoda. Također, tijekom 2015. godine, očekuje se raspisivanje niza javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014-2020.“, ukupne procijenjene vrijednosti 4,9 milijardi kuna“. 

 

Više informacija na http://www.europski-fondovi.eu/vijesti/u-velja-i-natje-aj-za-poduzetnike-vrijedan-12-milijarde-kuna