Vukovarska 17, 34000 Požega, Croatiastudentskiinkubator@vup.hr Znanjem do radnog mjesta

EU i nacionalni natječaji za polaznike i poduzetnike

PILOT PROJEKT PODUPIRANJA MREŽE MLADIH KREATIVNIH PODUZETNIKA: EU I TREĆE ZEMLJE

 

Kratak opis natječaja:

 

Ovaj pilot-projekt ima za cilj stvaranje platforme koja će okupiti postojeće mreže mladih poduzetnika aktivnih u kulturnim i kreativnim sektora u EU i trećim zemljama te će omogućiti stvaranje novih. Platforma će omogućiti veze/razmjene između stručnjaka iz Europe i trećih zemalja i pomoći novoj generaciji kreativnih profesionalaca te ubrzati njihov profesionalni razvoj. Platforma će biti podijeljena po sektorima djelatnosti, te će uključivati usluge kao što su treniranje, aktivnosti peer-learning, konferencije o određenim temama, studijski posjeti i sudjelovanja u odlukama događaja s predstavnicima kulturnih i kreativnih sektora diljem svijeta.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Javna ili privatna organizacija s pravom javnošću,

Organizacija čija je glavna djelatnost u području kulturnih i kreativnih sektora ili konzorcij u kojem barem jedan od njegovih članova treba imati svoje glavno djelovanje u kulturnom i kreativno, sektoru,

Pravne osobe koje ima pravnu ili kapitalnu vezu s podnositeljima zahtjeva, mogu sudjelovati u akciji kao povezane osobe.

Prihvatljive aktivnosti:

 

Identifikacija i odabir prihvatljivih mreža mladih kreativnih poduzetnika u trećim zemljama EU-a,

Razvoj (virtualne) platforme i njegovih usluga,

Organizacija događanja, konferencija, seminara u Bruxellesu i na drugim lokacijama,

Promidžba i vidljivost projekta,

Održivost projekta i aktivnosti usmjerene na pružanje održivih aktivnosti umrežavanja, razmjene dobre prakse.

Stopa sufinanciranja:

 

Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/content/pilot-projekt-podupiranja-mre-e-mladih-kreativnih-poduzetnika-eu-i-tre-e-zemlje

 

NAJAVLJEN POZIV "POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA" FINANCIRAN EUROPSKIM FONDOM ZA REGIONALNI RAZVOJ

 

Objavljena najava poziva "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja" koji će biti financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. Nadležno tijelo poziva bit će Ministarstvo gospodarstva.

 

Prihvatljivi prijavitelji poziva bit će mikro, mala srednja i velika poduzeća za istraživanje i širenje znanja koja doprinose u provedbi istraživanja i razvoja. Javni poziv najavljen je za treći kvartal 2015. godine.

 

Promoviranje relevantnosti visokog obrazovanja: trendovi, pristupi i pokretačke poluge politike

 

Kratak opis natječaja:

 

Glavni je cilj ove studije stvaranje dokaza, zaključaka i preporuka radi podrške onima uključenima u oblikovanje i provođenje reforme visokog obrazovanja u državama članicama EU-a radi poboljšanja učinkovitosti politika i mjera za promoviranje relevantnosti sustava visokog obrazovanja u okviru društvenih potreba. Predmetna studija treba doprinjeti trajnoj suradnji između država članica EU-a u području politike visokog obrazovanja analizirajući mogućnosti za mjerenje ekonomskih i društvenih značaja u visokom obrazovanju te definiranje i procjenu učinkovitosti različitih politika dostupne vladama (javnim vlastima) za podršku relevantnosti svojih sustava visokog obrazovanja. Maksimalno trajanje projekta je 20 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

 

Projekti će se sufinancirati u sklopu programa Erasmus+ za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.europski-fondovi.eu/content/promoviranje-relevantnosti-visokog-obrazovanja-trendovi-pristupi-i-pokreta-ke-poluge

 

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU

 

Kratak opis natječaja:

 

Od interesa za Republiku Hrvatsku ovim pozivom smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Samostalni umjetnici,

Umjetničke organizacije,

Ustanove u kulturi,

Udruge,

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima,

Pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Prihvatljive aktivnosti/projekti:

 

·         Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi,

·         Dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,

·         Glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,

·         Kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),

·         Vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture,

·         Inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,

·         Knjižnične djelatnosti,

·         Potpore izdavanju knjiga,

·         Izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,

·         Književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,

·         Književnih programa u knjižarama,

·         Arhivske djelatnosti,

·         Muzejsko-galerijske djelatnosti,

·         Zaštite i očuvanja arheološke baštine,

·         Zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,

·         Zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,

·         Zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara,

·         Digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti,

·         Međunarodne kulturne suradnje,

·         Izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture,

·         Nabave informatičke opreme.

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/content/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2016-godinu

 

 

OBJAVLJEN VODIČ KROZ EU STRUKTURNE FONDOVE ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE

 

Vodič kroz EU strukturne fondove za male i srednje poduzetnike predstavlje je u sklopu završne svečanosti projekta "SMEPASS II - Pružanje savjetodavnih usluga malom i srednjem poduzetništvu, faza II" koji se provodio u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007.-2013. Namjera vodiča jest na neformalan način ukazati na postojeće rizike, opasnosti, ali i prilike o kojima se mora voditi računa u cjelokupnom procesu - pripreme za natječaj, izrade prijavne dokumentacije, prijave, praćenja procedure evaluacije, realizacije i ugovaranja sufinanciranja te provedbe samog investicijskog projekta.

 

NAJAVLJENE NOVE POTICAJNE MJERE ZA BRDSKO-PLANINSKA PODRUČJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

 

Nove poticajne mjere za razvoj jedinica lokalne samouprave s brdsko-planinskih područja razvrstanih u 3. i 4. skupinu prema indeksu razvijenosti stupit će na snagu 1. siječnja 2016. godine i odnosit će se na povećanje udjela u prihodima od poreza na dohodak, dodatne tekuće pomoći iz Državnog proračuna, povećanje udjela u šumskom doprinosu, pomoć u održavanju nerazvrstanih cesta u ekstremnim zimskim uvjetima. Na temelju navedenog, osigurat će se trajna pomoć za 35 gradova i općina s brdsko-planinskih područja, a procjenjuje se da će samo u 2016. godini iznositi više od 107 milijuna kuna. Također, pruža im se i dodatna pomoć u sufinanciranju projekata iz EU fondova, a najavljeno je i proširenje Programa održivog razvoja lokalne zajednice kojeg provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/vijesti/najavljene-nove-poticajne-mjere-za-brdsko-planinska-podru-ja-na-podru-ju-republike-hrvatske

 

OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI I STRUČNIH KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

 

Kratak opis natječaja:

 

Opći cilj poziva je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama.

 

Specifični cilj poziva je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

Osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti).

 

U pozivu partnerstvo je obvezno, a prijavitelj može djelovati u partnerstvu sa:

 

Drugim osnivačima osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja,

Regionalnim i lokalnim razvojnim agencijama.

Prihvatljive aktivnosti:

 

Selekcija osoba za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama i program uvođenja u rad,

Rad pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u školskim aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama i izvanučioničkim oblicima nastave,

Promidžba i vidljivost,

Upravljanje projektom.

Iznos sufinanciranja:

 

Maksimalni iznos sufinanciranja:

 

Do 2.500.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev grada Zagreba,

Do 4.500.000,00 kn za grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola.

Stope sufinanciranja:

 

5% - gradove/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH,

8% - gradove/županije čiji je indeks razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH,

10% - gradove/županije čiji je indeks razvijenosti između 100% i 125% prosjeka RH,

15% gradove/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH.

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/content/osiguravanje-pomo-nika-u-nastavi-i-stru-nih-komunikacijskih-posrednika-u-enicima-s-te-ko-ama

 

JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU MLADIH 2015. - 2. KRUG

 

Kratak opis natječaja:

 

Ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga financira se iz europskog programa Erasmus + za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport.

 

Ciljevi poziva:

 

Promicati suradnju i razmjenu u području mladih između programskih zemalja i zemalja partnera iz različitih krajeva svijeta u poboljšavanju kvalitete i priznavanje rada s mladima, 

Neformalno učenje i volontiranje u zemljama partnerima i poboljšanje sinergije i komplementarnosti s drugim obrazovnim sustavima, Tržište rada i društvo poticati na razvoj, testiranje i pokretanje programa neformalnog učenja mobilnosti na regionalnoj razini,

Promicanje transnacionalnog neformalnog učenja mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja s ciljem poboljšanja razine kompetencija sudionika i poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu.

Prihvatljivi prijavitelji:

 

·         Neprofitna organizacija, udruga, nevladinih organizacija (uključujući europske nevladine organizacije mladih),

·         Nacionalno vijeće mladih,

·         Javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,

·         Škola/zavod/obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja, uključujući i strukovna obrazovanja i obrazovanja odraslih),

·         Javna ili privatna, mala, srednja ili velika poduzeća (uključujući socijalna poduzeća),

·         Ustanova za visoko obrazovanje,

·         Istraživački institut,

·         Zaklada,

·         Centar za osposobljavanje unutar poduzeća,

·         Kulturna organizacija, knjižnica, muzej,

·         Tijelo koje pruža usluge savjetovanja u pogledu buduće karijere, usluge profesionalne orijentacije i informacijske usluge,

·         Tijelo odgovorno za priznavanje.

Prihvatljive aktivnosti: 

 

·         Aktivnosti kojima se potiče dijalog politike, suradnja, umrežavanje i razmjena prakse u području mladih, kao što su konferencije, radionice i sastanci,

·         Velika događanja za mlade (najduže trajanje 2 dana),

·         Kampanje informiranja i podizanja svijesti,

·         Razvoj alata za informiranje, komunikaciju i medije,

·         Razvoj metoda, alata i materijala za rad s mladima, te kurikuluma za rad a mladima, modula za osposobljavanje i dokumentacijskih instrumenata, kao što je Youthpass,

·         Stvaranje novih načina rada s mladima i pružanje osposobljavanja i potpore, posebno putem otvorenih i fleksibilnih materijala za učenje, virtualne suradnje i otvorenih obrazovnih sadržaja (OER).

 

Stopa sufinanciranja:

 

Najviši intenzitet potpore iznosi 80% od ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Više informacija na Internet stranici: http://europski-fondovi.eu/content/ja-anje-kapaciteta-u-podru-ju-mladih-2015-2-krug

 

PODUZETNIČKI IMPULS 2015: JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SUDJELOVANJA NA INOZEMNIM SAJMOVIMA (2.KRUG)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo

Datum otvaranja natječaja: 06.07.2015.

Rok za prijavu: 03.08.2015.

Iznosi sredstava €: 78.947

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i sličnim manifestacijama.

Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za sufinanciranje troškova sudjelovanja na inozemnom sajmu ili sličnoj manifestaciji jačati konkurentnost, odnosno učvrstiti pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnim tržištima.

Ciljevi ovog Javnog poziva su:

– povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata;

– jačanje pozicije mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljivi troškovi su zakupa izloženog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2 kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva, u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa, transportni troškovi izložaka, uvrštavanje u sajamski katalog, trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice i trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz predmet Javnog poziva.

Neprihvatljivi su troškovi nastali prije 1. siječnja 2015., porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe, troškovi hrane, pića i cateringa te svi ostali troškovi koji nisu vezani isključivo uz nastup na sajmu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 600.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 80.000 kuna, a najmanje 30.000 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave se zaprimaju isključivo od 20.07.2015. godine, a javni poziv otvoren je do 03.08.2015. godine.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-sudjelovanja-na-inozemnim-sajmovima

 

PODUZETNIČKI IMPULS 2015: JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE (2. KRUG)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Zapošljavanje

Datum otvaranja natječaja: 20.07.2015.

Rok za prijavu: 03.08.2015.

Iznosi sredstava €: 1.101.974

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, te jačati konkurentnost, poticati rast i razvoj mikro i malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost.

Ciljevi ovog Javnog poziva su:

– Povećanje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti mikro i malih gospodarskih subjekata

– Unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa putem jačanja i modernizacije tehnološke baze mikro i malih gospodarskih subjekata

– Jačanje pozicije mikro i malih gospodarskih subjekata na tržištu i omogućavanje širenja proizvodnje i proizvodnog asortimana

– Poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima

– Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mala poduzeća.

Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava je 8.375.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 400.000 kuna a najniži iznos je 50.000  kuna. Stopa sufinanciranja za mikro poduzeća iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova projekta a za mala poduzeća do 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti su:

– osnovne:

1. Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija (uključujući transfer tehnologije) koje dovode do razvoja novog ili unaprjeđenja postojećeg proizvoda, unaprjeđenja proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti

2. Ulaganje  u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta

3. Ulaganje u  ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju

4. Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

– dodatne (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, maksimalno do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):

1. Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju – nabava opreme za mikro elektrane koje koriste obnovljive izvore energije i visoko učinkovitu kogeneraciju električne snage do 10 KW (proizvodnja električne energije) i termičke snage do 30 KW (proizvodnja topline)

2. Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

3. Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

4. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

5. Stručno osposobljavanje i obrazovanje

6. Marketinške aktivnosti

7. Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

Projektne prijave se zaprimaju isključivo od 20.07.2015. do 03.08.2015. godine

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poduzetnicki-impuls-2015-jacanje-konkurentnosti-preradivacke-industrije

 

PILOT PROJEKT: „CROWDFUNDING“ ZA KULTURNE I KREATIVNE SEKTORE: BRZI START U KULTURNO GOSPODARSTVO

 

Vrsta natječaja: Javna nabava, Usluge

Država: EU 27, Hrvatska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Kultura, Društvo i društvene znanosti

Datum otvaranja natječaja: 29.05.2015.

Rok za prijavu: 24.08.2015.

Iznosi sredstava €: 500.000

Prijavitelji: Udruge, Zadruge, Instituti

 

Cilj pilot projekta je identificirati, analizirati i objaviti najbolje prakse u Europi „crowdfunding“ tržišta u odnosu na kulturne i kreativne sektore, uključujući, između ostaloga, arhitektura, arhiva, knjižnica i muzeja, umjetničkih obrta, audiovizualnih (uključujući film , televizija, video igre i multimediju), materijalne i nematerijalne kulturne baštine, dizajn, festivali, glazba, književnost, izvedbene umjetnosti, izdavaštvo, radio i vizualne umjetnosti.

Od projekta se očekuje da će dati pregled različitih „crowdfunding“ modela koji trenutno djeluju u Europi, a koji se mogu koristiti za financiranje projekata u području kulturne i kreativne sektore. Svrha studije o „crowdfunding“ za kulturne i kreativne sektore – što je glavni element pilot projekta prikupiti i analizirati podatke kako bi se podržala Europsku komisija u provedbi svojih političkih ciljeva u pogledu pristupa alternativnim izvorima financiranja za mala i srednja poduzeća u kulturne i kreativne sektore i pružiti studije slučaja dobre prakse.

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I OBRTA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA U 2015. GODINI

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Mediji

Datum otvaranja natječaja: 02.07.2015.

Rok za prijavu: 18.07.2015.

Iznosi sredstava €: 78.947

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Zadruge, Razvojne agencije

 

Predmet poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja za organizaciju manifestacija/znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2015. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, HGK i HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno –       stručne skupove),Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, HGK, HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika, Turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove),

Subjekti malog gospodarstva, obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, HGK i HOK, Područne Komore i udruženja obrtnika (za nacionalni projekt promidžbe poduzetništva.

Prihvatljivi troškovi za aktivnosti organiziranja znanstveno – stručnih skupova i gospodarskih manifestacija u prihvatljive troškove se ubrajaju troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr..

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 600.000 kn. Stopa sufinanciranja je do 25 % od ukupno prihvatljivih troškova, a iznosi sufinanciranja su navedeni u nastavku.

Za znanstveno – stručne skupove:

-  do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera,

-  do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera,

-  do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera,

-  do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera.

Za gospodarske manifestacije:

-  do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera,

-  do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera,

-  do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera,

-  do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-prijavu-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-iz-nadleznosti-ministarstva-poduzetnistva-i-obrta-u-2015-godini

 

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama kojeobavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (pilot projekt)

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Okoliš, Energija

Datum otvaranja natječaja: 19.06.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 6.580.000

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Opći cilj natječaja je postizanje energetskih ušteda  – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj natječaja je ostvarenje energetskih ušteda kroz energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji su:

- središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova

– javne ustanove – vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove)

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti u smislu mjera energetske obnove su sljedeće:

1. Energetska obnova javnih zgrada:

- obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija

– povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava

– zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE

– zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom

– zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom

– zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom

– promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe energetsko-arhitektonske funkcionalne cjeline

– uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom

– uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.

2. Tehnička pomoć i aktivnosti vidljivosti i komunikacije:

- aktivnosti tehničke pomoći korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta

– troškovi energetskog pregleda nakon provedene energetske obnove

– troškovi izrade energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove

– pružanje usluga stručnog nadzora građenja

– pružanje usluga PR/komunikacijskih aktivnosti u svrhu EU vidljivosti projekta

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi  50.000.000 kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava ili 31.12.2015.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 30.000 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi  5.000.000 kuna.

Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava (potpora) po pojedinačnom projektu iznosi od 75% do 95% prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi zgrada koja je predmet energetske obnove. Za Skupinu I iznosi 95%, za Skupinu II iznosi 90%, a za Skupine III, IV i V iznosi 70%.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/energetska-obnova-zgrada-i-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-u-javnim-ustanovama-kojeobavljaju-djelatnost-odgoja-i-obrazovanja-pilot-projekt

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA ZA ULAGANJA U RAZVOJ NOVIH I INOVATIVNIH TURISTIČKIH PROIZVODA I/ILI POBOLJŠANJE POSTOJEĆIH, KOJI DOPRINOSE RAZVOJU TURISTIČKIH DESTINACIJA

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Turizam

Datum otvaranja natječaja: 01.06.2015.

Rok za prijavu: 30.06.2015.

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda i/ili poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija.

Cilj javnog poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte razvoja kampova i marina s dodatnim sadržajima te tematskih parkovima. Javnim pozivom se kroz iskaz interesa nositelja navedenih turističkih projekata formira baza (projekata) i identificira njihov stupanj spremnosti za provedbu i/ili apliciranje za sredstva Strukturnih fondova.

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćene ovim natječajem jesu:

Projekti kampova 4 i 5 zvjezdica s obveznim dodatnim sadržajima. Projekti marina 4 i 5 sidara s obveznim dodatnim sadržajima. Projekti tematskih parkova

Prihvatljivi prijavitelji projekta su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) 651/2014

Rok za predaju prijava je 30. lipnja 2015. godine.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/javni-poziv-za-iskaz-interesa-malih-i-srednjih-poduzetnika-za-ulaganja-u-razvoj-novih-i-inovativnih-turistickih-proizvoda-iili-poboljsanje-postojecih-koji-doprinose-razvoju-turistickih-destinacija

 

NAJAVA: Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Hrvatska

Tema/sektor: Poduzetništvo, Turizam

Datum otvaranja natječaja: 02.06.2015.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 40.000.000

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća

 

Opći cilj natječaja je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Predmet ovog Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina hotela (uključuje hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, a uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Sredstva državnih potpora iz Programa dodjeljuju se unutar četiri kategorije.

 

A) Regionalne potpore

 

regionalne potpore, dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti intenzitet regionalne potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike maksimalni iznos potpore iznosi 10.000.000 kuna korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore

B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50 % prihvatljivih troškova.maksimalni iznos potpore iznosi 1.000.000 kuna

 

 C) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

 

intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50 % prihvatljivih troškova.maksimalni iznos potpore iznosi 500.000 kuna

 

D) Potpore za usavršavanje

 

Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:

a) za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno  70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;

b) za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova

maksimalni iznos potpore iznosi 500.000 kuna.

Prihvatljive aktivnosti su:

1) početna ulaganja koja se odnose na:

Ulaganja u izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma ), te obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, bez ili sa ulaganjem u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih smještajni objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma ).

2) specijalizirani treninzi, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora;

3) savjetovanja, ako su izravno povezana s projektom za koji je odobrena regionalna potpora;

4) sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-msp-u-turizmu-povecanjem-kvalitete-i-dodatne-ponude-hotela

 

POBOLJŠANJE STRUČNOSTI U PODRUČJU INDUSTRIJSKIH ODNOSA

 

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Država: EU 27, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Turska

Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje, Zapošljavanje

Datum otvaranja natječaja: 10.04.2015.

Rok za prijavu: 09.07.2015.

Iznosi sredstava €: 4.000.000

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća

 

Opći cilj ovog natječaja je pokrivanje akcija za podršku industrijskih odnosa, osobito one namijenjene za razvoj znanja i razmjenu EU relevantnih informacija, kao i aktivnosti za poboljšanje znanja o industrijskim odnosima institucije i prakse u cijeloj EU i širenja tih rezultata.

 

Ciljevi ovog poziva uključuju mjere i inicijative povezane s prilagodbom industrijskih odnosnim sustava za promjene u zapošljavanju i radu.

 

Neke od aktivnosti su sljedeće:

 

- dodatno produbiti analizu o temama/ključnim nalazima koji su ispitani , uključujući: koordinaciju kolektivnog pregovaranja na različitim razinama i područjima; industrijske odnose u javnom sektoru; industrijske odnose u Srednjoj i Istočnoj Europi; uključenost socijalnih partnera u socijalnom osiguranju; ulogu socijalnog dijaloga i poticanje gospodarskog performansa i prijelaz na gospodarstvo s niskim ugljikom; ulogu socijalnog dijaloga u promicanju zapošljavanja mladih.- aktivnosti koje uključuju prezentaciju, diskusiju i diseminaciju industrijskih odnosa u Europi su posebno dobrodošli;- istraživačke aktivnosti, uključujući pripremne studije, istraživanja i druge oblike podataka , prikupljanje, praćenje vježbi i studije;- inicijative koje poboljšavaju prikupljanje i korištenje (komparativnih) podataka o industrijskim sustavima odnosa u državama članicama EU te o zbivanjima na europskoj razini.- mjere za identifikaciju i razmjenu informacija u području industrijskih odnosa, uključujući i aktivnosti mreža između industrijskih odnosa stranaka i / ili stručnjaka.

 

Ukupan proračun projekta iznosi 4.000.000 eura, a financiranje po projektu neće biti manje od 108.000 eura.

 

Više informacija na Internet stranici: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/poboljsanje-strucnosti-u-podrucju-industrijskih-odnosa-vp2015004